دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 1401(تکمیل ظرفیت)شروع دوره:26 دی ماه

شهریه(تومان)

ساعت

کل ساعت

روز - تاریخ

نام استاد

نام درس

750/000 15-20 50 یکشنبه دکتــر زهره ونـــد حقوق تجارت
900/000 15-20 60 چهارشنبه استــادبنی صدر متون فقــه
900/000 10-14 60 چهارشنبه دکتــر علیـزاده متون حقوقی
750/000 14-20 50 دوشنبه استادعمروانی آ. د. مدنــی
900/000 9-14 60 یکشنبه دکتــر کریمی منفرد حقوق مدنی


شهریه(تومان)

ساعت

کل ساعت

روز - تاریخ

نام استاد

نام درس

900/000 14:30-19:30 60 سه شنبه دکتــراسلامی خو حقوق جزا
600/000 10-14 40 سه شنبه دکتــر غلامـی آ. د کیفــری
900/000 14-20 60 چهارشنبه دکتر علیزاده حقوق بین المللی عمومیشهریه(تومان)

ساعت

کل ساعت

روز - تاریخ

نام استاد

نام درسموفقیت زیر سایه ☂️ دانش دست یافتنی است ... !


برچسب ها: ارشد