دوره نکته و تست 1 روزه ویژه آزمون کارشناسی ارشددوره نکته و تست 1 روزه

ویژه

آزمون کارشناسی ارشد


شروع دوره: 27 اردیبهشت ماه

حقوق خصوصی

شهریه(تومان)

ساعت

کل ساعت

روز - تاریخ

نام استاد

نام درس

200/000 19 - 9 10 چهارشنبه – 29 اردیبهشت دکتــر زهره ونـــد حقوق تجارت
200/000 19 - 9 10 پنجشنبه – 30 اردیبهشت استــاد قوچانیــان متون فقــه
200/000 19 - 9 10 جمعـه – 31 اردیبهشت دکتــر علیـزاده متون حقوقی
200/000 19 - 9 10 شنبــه – 1 خـرداد استاد قائم مقامی آ. د. مدنــی
200/000 19 - 9 10 یکشنبــه – 2 خـرداد دکتــر ترکمــن حقوق مدنی


حقوق جزا و جرم شناسی

شهریه(تومان)

ساعت

کل ساعت

روز - تاریخ

نام استاد

نام درس

200/000 19 - 9 10 دوشنبــه – 27 اردیبهشت دکتــر غلامـی حقوق جزا
200/000 19 - 9 10 سه شنبه – 28 اردیبهشت دکتــر غلامـی آ. د کیفــری
200/000 19 - 9 10 جمعـه – 31 اردیبهشت دکتر علیــزاده متون حقوقی
200/000 19 - 9 10 پنجشنبه – 30 اردیبهشت استاد قوچانیان متون فقـــه


حقوق تجارت بین الملل

شهریه(تومان)

ساعت

کل ساعت

روز - تاریخ

نام استاد

نام درس

200/000 19 - 9 10 چهارشنبه – 29 اردیبهشت دکتــر زهره ونـــد حقوق تجارت
200/000 19 - 9 10 پنجشنبه – 30 اردیبهشت دکتــر علیـزاده حقوق بین الملل عمومی
200/000 19 - 9 10 جمعـه – 31 اردیبهشت دکتــر علیـزاده متون حقوقی
200/000 19 - 9 10 یکشنبـــه – 2 خــرداد دکتر ترکمـن حقوق مدنی


موفقیت زیر سایه ☂️ دانش دست یافتنی است ... !


برچسب ها: دوره نکته و تست 1 روزه ویژه آزمون کارشناسی ارشد