با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره قانون خوانی مفهومی،نکته گویی موضوعی،تست زنی وکالت۹۹

دوره قانون خوانی وتست زنی مفهومی

فلسفه تعریف دوره:

از آنجایی که ریاست محترم اسکودا هرساله تاکید می‌کنند که سوالات از متن صریح مواد قانون بصورت مفهومی واستباطی طرح میگردد باز هم شاهد هستیم بسیاری ازداوطلبان آزمون وکالت به جای مطالعه ‌وتسلط به متن ماده سراغ کتب ماخذ ‌ومنبع اصلی مطالعاتی دانشگاهها می روند و روز آزمون ناامید وسرخورده به امید قبولی در آزمون بعدی روز از نو روزی از نو

لذا اتاق فکرچتردانش برنامه ای تدوین نموده که براساس آن داوطلب یک کتاب رحلی دراختیار ش قرارمی گیرد که:
مواد قانون به ترتیب شماره درج شده.
ذیل هر ماده۲خط جای یادداشت درنظر گرفته شده که استاد نکات آزمونی وتوضیحات دیگر راخواهد ودانشجو یادداشت کند
هرچه سوال از آن ماده در آزمون های گذشته طراحی شده با چهارگزینه و نام وسال آزمون در داخل پرانتز درج شده
و زیر هرسوال هم دوخط جای یادداشت درنظرگرفته شده که استاد پاسخ صحیح را توضیح خواهد داد به همین ترتیب مواد بعدی هم برهمین منوال ادامه پیدا خواهد کرد.
لذا طبق رویه معمول چتردانش پس ازحضور درجلسه اول،درصورت عدم رضایت ازکیفیت تدریس، کل شهریه مسترد خواهدگردید
برچسب ها: دوره قانون خوانی مفهومی , نکته گویی موضوعی , آموزش تست زنی