با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
نکته گویی مفهومی—تست زنی موضوعی مجازی(آنلاین)وکالت۹۹

درحال بروز رسانیست


دوره نکته گویی مفهومی—تست زنی موضوعی


مجازی(آنلاین) ویژه آمادگی وکالت ۹۹

 
Untitled Document

کارگاه سرفصل و عناوین مورد مطالعه حقوق جزا مدرس: دکتر رحمتی روز و ساعت برگزاری کارگاه
اول کلیات-عناصر تشکیل دهنده جرم-تقسیمات جرم-قلمرو حقوق جزا در مکان و زمان و شروع به جرم، مسئولیت کیفری(موانع وشرایط) یکشنبه 17-14
دوم انواع مجازات ها(اصلی،تکمیلی وتبعی)درجه بندی آن ها عوامل موثر بر مجازات ها(کیفیات مخففه،کیفیات مشدده،تعدد تکرار جرم)
سوم عوامل موثر بر اجرای مجازات ها (تعویض،تعلیق،آزادی مشروط،مراقبت الکترونیکی،نظام نیمه آزادی) شنبه 16:30-13
چهارم جرایم علیه اشخاص(جنایات،اسقاط جنین،منازعه دسته جمعی،آدم ربایی،توقیف غیر قانونی،توهین،افترا،اشاعه اکاذیب) شنبه 16:30-13
پنجم جرایم علیه اموال(سرقت،کلاهبرداری،خیانت در امانت،چک برداشت نشدنی) شنبه 16:30-13
ششم جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی،جعل،قلب سکه،جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی،محاربه وافساد فی الارض،بغی،سب نبی


کارگاه سرفصل و عناوین مورد مطالعه آیین دادرسی کیفری مدرس: دکتر زارع روز و ساعت برگزاری کارگاه
اول کلیات آیین دادرسی کیفری-دادسرا و ویژگی‌های آن-تعقیب کیفری-موانع تعقیب کیفری-علل سقوط تعقیب کیفری
دوم تحقیقات مقدماتی- تشریفات تحقیقاتی-قرارهای تامین کیفری ونظارت قضائی-قرارهای نهایی
سوم صلاحیت قاضی -صلاحیت مراجع کیفری-نحوه رسیدگی وصدور رای
چهارم وا خواهی -تجدید نظر خواهی-فرجام خواهی-اعاده دادرسی شنبه 20:30-17
پنجم ادله اثبات دعوا-اجرای احکام-هزینه دادرسی شنبه 20:30-17
ششم قانون دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت-قانون جرایم نیروهای مسلح- قانون سازمان تعزیرات حکومتی-قانون شورای حل اختلاف-قانون نظارت بر رفتار قضات

کارگاه سرفصل و عناوین مورد مطالعه آیین دادرسی مدنی مدرس: دکتر سید جعفری روز و ساعت برگزاری کارگاه
اول کلیات آیین دادرسی مدنی-وکالت-انواع قرارها-صلاحیت محاکم-اختلاف درصلاحیت-(مواد 10الی30ق.آ.د.م)قوانین مرتبط شامل قانون حمایت خانواده-قانون شوراهای حل اختلاف-قانون دیوان عدالت اداری-صلاحیت مراجع ثبتی دوشنبه 20:30-17
دوم تنظیم وتقدیم دادخواست وشرایط آن-ابلاغ- (مواد48الی 83)ق.آ.د.م-جلسه اول دادرسی-ایرادات ماده84وسایر ایرادات(مواد84 الی 104)صدور رای 295 الی 302 ق.آ.د.م دوشنبه 20:30-17
سوم واخواهی،تجدید نظر و فرجام خواهی دوشنبه 20:30-17
چهارم

اعتراض ثالث-اعاده دادرسی-ادله اثبات دعوا-سازش- مواعد وتوقیف دادرسی

دوشنبه 20:30-17
پنجم استرداد دادخواست و استرداد دعوا(ماده107ق.آ.د.م)تامین خواسته و دستور موقت(108الی310الی 325ق.آ.د.م)ودعاوی تصرف عدوانی دوشنبه 20:30-17
ششم دعاوی طاری-ماده 17ومواد 130 الی 143ق.آ.د.م-مباحث ماده 98داوری -هزینه دادرسی-اعسار و مستثنیات دین-(مواد454 الی 529ق.آ.د.م)قانون اجرای احکام مدنی –نیابت قضایی –اظهار نامه


کارگاه سرفصل و عناوین مورد مطالعه اصول فقه مدرس:دکتر حسین پور روز و ساعت برگزاری کارگاه
اول وضع الفاظ-اوامر چهارشنبه 16:30-13
دوم نواهی-مفهوم ومنطوق چهارشنبه 16:30-13
سوم عام و خاص ومطلق و مقید ومجمل ومبین چهارشنبه 16:30-13
چهارم

ادله استنباط احکام(قرآن وسنت واجماع وعقل و...)

چهارشنبه 16:30-13
پنجم امارات و برائت وتخییرواحتیاط
ششم استصحاب وتعارض ادله


کارگاه سرفصل و عناوین مورد مطالعه حقوق تجارت مدرس: دکتر حقیقت روز و ساعت برگزاری کارگاه
اول

شرکت های تجاری یک(کلیات تشکیل شرکت های سهامی ومجامع عمومی شرکت های سهامی،اوراق بهادار وتغییرات سرمایه شرکت های سهامی و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376)

چهارشنبه 20:30-17
دوم

شرکت های تجاری دو الف)مدیریت بازرسی،حساب ها و انحلال و تصفیه شرکت های سهامی ب)تشکیل مدیریت وبازرسی شرکت های تجارتی غیر سهامی اعم از با مسولیت محدود،تضامنی ، نسبی ، مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی و...قانون راجع به ثبت شرکت‌ها 1310

چهارشنبه 20:30-17
سوم اسناد تجاری یک(ماهیت انواع و اوصاف اسناد تجارتی،اصول حاکم بر اسناد تجارتی و صدور،قبول و نکول برات،ظهر نویسی،ضمانت اسناد تجاری) چهارشنبه 20:30-17
چهارم

اسناد تجاری2(حقوق دارنده اسناد تجارتی،تکالیف دارنده سند تجارتی و اسناد در وجه حامل و قانون صدور چک)

چهارشنبه 20:30-17
پنجم

ورشکستگی و تصفیه(شرایط صدور،اوصاف و آثار حکم ورشکستگی،اجرای حکم قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 1318)

چهارشنبه 20:30-17


کارگاه سرفصل و عناوین مورد مطالعه حقوق مدنی مدرس: دکتر زارعی روز و ساعت برگزاری کارگاه
اول قواعد عمومی قراردادها : اقسام عقود،شرایط اساسی برای صحت معامله، اثر معاملات،شروط ضمن عقد،معاملات فضولی وسقوط تعهدات دوشنبه 16:30-13
دوم عقود معین یک:بیع،اجاره(قوانین روابط موجر ومستاجر،مصوب76،56،62)،معاوضه ،قرض و قمار وگروبندی دوشنبه 16:30-13
سوم عقود معین دو : عقد حق انتفاع ،وقف(قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه مصوب 63)هبه،رهن،ضمان،حواله و کفالت دوشنبه 16:30-13
چهارم عقود معین سه : وکالت،ودیعه،عاریه،مضاربه،شرکت،مزارعه،مساقات،جعاله وصلح
پنجم

الف)الزامات خارج از قرارداد : ایفای ناروا،اداره،فضولی مال غیر،غضب و آنچه در حکم غضب است،اتلاف،تسبیب،استیفاء - قانون مسولیت مدنی،قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی1387 و موجبات ضمان موضوع مواد492 الی537 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ب)حقوق اموال مالکیت:انواع اموال،مالکیت،قانون حمایت از مولفان ومصنفان و هنرمندان مصوب 48،حق ارتفاق،احکام و آثاراملاک نسبت به املاک مجاور،قانون تملک آپارتمان ها مصوب43،حق ارتفاق وحیازت اشیاء مباحه

دوشنبه 16:30-13
ششم

اخذ به شفعه،وصیت،ارث،ادله اثبات دعوا

دوشنبه 16:30-13
هفتم

در اشخاص : نکاح،طلاق،اولاد،الزام به انفاق،حجر و قیمومت،قرابت،غایب مفقودالاثر،اقامتگاه و اسناد ثبت احوالبرچسب ها: دوره نکته گویی مفهومی—تست زنی وکالت