با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
سوالات قضاوت 1

پاسخ

سوالات آزمون سال ۱۳۸۹

انفال یا ثروت هی عمومی در اختیار کیست؟

الف) ولایت فقیه ب) حکومت اسلامی

ج) هر کس آن را تصرف نماید. د) امام زمان

در مدّتی که اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور بر عهده معاون اول است:

الف) دولت را نمیتوان استیضاح کرد اما استیضاح یک وزیر بلااشکال است.

ب) وزراء اصولاً قابل استیضاح میباشند اما عزل آن ها به صلاح نیست.

ج) هرگونه سوال، استیضاح، همه پرسی و یا تجدید نظر در قانون اساسی ممنوع است.

د) وزراء را نمیتوان استیضاح کرد و یا به آنان رأی عدم اعتماد داد.

نصاب آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت سئوال و استیضاح رئیس جمهور به ترتیب کدام است؟

الف) یک سوم- یک چهارم ب) یک چهارم- دو سوم

ج) یک چهارم- یک سوم د) یک پنجم- یک سوم

شرایط استخدام کارشناس خارجی برای دولت چیست؟

الف) استخدام کارشناس خارجی مطلقاً ممنوع است.

ب) باید با تصویب هیأت دولت باشد.

ج) تصمیم وزیر یا رئیس مؤسسه کافی است.

د) دولت در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی میتواند کارشناس خارجی استخدام کند.

چه مقاماتی حق پیشنهاد تشکیل جلسة غیر علنی مجلس شورای اسلامی را دارند؟

الف) رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور

ب) رئیس جمهور، معاون اول و هر یک از وزیران

ج) رئیس جمهور، هر یک از وزراء یا ده نفر از نمایندگان مجلس

د) مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان

شورای نگهبان قانون اساسی:

الف) فقط میتواند قوانین مصوب مجلس را از نظر مطابقت با شرع و قانون اساسی کنترل نماید.

ب) قوانین مصوب مجلس و مقررات و اطلاق و عموم اصول قانون اساسی را میتواند مخالف شرع اعلام نماید.

ج) قوانین مصوب مجلس و کلیه مقررات و اصول قانون اساسی را میتواند خلاف شرع اعلام نماید.

د) قوانین مصوب مجلس و مقررات دولتی را میتواند خلاف شرع یا قانون اساسی اعلام کند.

با توجه به قانون اساسی و قوانین عادی کدام یک از مصوبات زیر قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است؟

الف)تصویب نامه ها و آئین نامههای قوه مجریه

ب) تصویب نامهها و آئین نامههای سه قوه

ج) تصویب نامهها و آئین نامههای دولتی

د) همه تصویب نامه ها و آئین نامه ها بجز آئین نامههای قوه قضائیه

مطابق قانون اساسی، هرگاه در اثر اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود و قاضی مقصر نباشد چه کسی باید جبران خسارت نماید؟

الف) قوه قضائیه ب) دولت ج) قاضی د) هیأت وزیران

کدام یک از گزارههای زیر در مورد نظامهای انتخاباتی مجالس قانون گذاری صحیح نیست؟

الف) نظام اکثریتی به نظامی گفته میشود که اگر داوطلب نمایندگی در حوزه انتخابه خود بیشترین آراء را کسب نماید، نماینده میشود.

ب) نظام تناسبی به نظامی گفته میشود که هر حزب یا گروه سیاسی میتواند به نسبت آرایی که در انتخابات کسب میکند، صاحب کرسی میشود.

ج) نظام تناسبی آن است که احزاب به تناسب لیستی که ارائه مینمایند، حق شرکت در انتخابات را دارند.

د) تلفیق نظام اکثریتی با نظام تناسبی امکان پذیر است.

معاهدات بین المللی اصولاً:

الف) از طریق نمایندگان و در قالب طرح در مجلس مطرح و تصویب میشود.

ب) از طریق قوه قضائیه و در قالب لایحه در مجلس مطرح میشود.

ج) از طریق دولت و در قالب لایحه درمجلس مطرح میشود.

د) نمایندگان، دولت و قوه قضائیه میتوانند در مجلس مطرح کنند.

اشتباه در علت معامله چه تأثیری در عقد دارد؟

الف) اثری ندارد. ب) موجب بطلان عقد است.

ج) موجب عدم نفوذ عقد است. د) عقد را قابل فسخ میکند.

اگر مال کامیونی آن را بفروشد سپس معلوم گردد کامیون مزبور در لحظه انجام معامله بر اثر سقوط و آتش سوزی از بین رفته و مالک اطلاعی نداشته است، وضعیت معامله چگونه است؟

الف) باطل است. ب) صحیح ولی قابل فسخ است.

ج) غیر نافذ است. د) صحیح و فروشنده باید مثل آن را تحویل دهد.

قوه قاهره چه تأثیری در قرارداد دارد؟

الف) باعث انحلال قرارداد میشود.

ب) موجب تعلیق قرارداد میشود.

ج) موجب معاف شناخته شدن متعهد از مسئولیت قراردادی است.

د) حق فسخ برای متعهدله ایجاد میکند.

هرگاه مشتری بر فضولی بودن معامله عالم باشد و مالک معامله را اجازه نکند:

الف) مشتری حق رجوع به فضول را ندارد.

ب) مشتری حق رجوع به معامل فضولی را صرفاً برای استرداد ثمن دارد.

ج) مشتری حق رجوع به معامل فضولی را برای استرداد ثمن و غرامات دارد.

د) مشتری مطلقاً حق رجوع به فضول را دارد.

در اقاله تلف یکی از عوضین:

الف) مانع از اقاله است.

ب) مطلقاً مانع از اقاله نیست.

ج) صرفاً چنانچه عوض تلف شده مثلی باشد مانع از اقاله نیست.

د) صرفاً چنانچه عوض تلف شده قیمی باشد مانع از اقاله نیست.

اگر وکیلی که وکالت در توکیل ندارد، انجام مورد وکالت خود را به شخص ثالثی واگذار کند و از اقدام شخص ثالث خسارتی حاصل شود:

الف) وکیل در مقابل موکل (اصیل) مسئول است.

ب) شخص ثالث در مقابل وکیل مسئول است.

ج) شخص ثالث در مقابل اصیل مسئول است.

د) وکیل و شخص ثالث در مقابل اصیل مسئول میباشند.

کدام گزینه صحیح است؟

الف) ضمان قهری در زمره الزامات قراردادی است.

ب) ضمان قهری همان ضمان درک است.

ج) ضمان قهری همان غصب است.

د) غصب از موارد ضمان قهری است.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف) حق ارتفاق تنها در اموال منقول قابل تصور است.

ب) حق ارتفاق تنها در اموال در حکم غیرمنقول متصور است.

ج) حق ارتفاق حقی موقت در اموال غیرمنقول است.

د) حق ارتفاق تنها در اموال غیرمنقول (ذاتی) متصور است.

کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

الف) حق انتفاع همان مالکیت منفعت است. ب) حق انتفاع همان اباحه انتفاع است.

ج) حق انتفاع همان اذن در انتفاع است. د) هیچ کدام

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف) فروشنده در صورتی ضامن درک است که در قرارداد تصریح شده باشد.

ب) ضمان درک نیاز به تصریح در قرارداد ندارد.

ج) فروشنده وقتی ضامن درک است که مشتری جاهل به تعلق مال به غیر باشد.

د) فروشنده وقتی ضامن درک است که خود عالم تعلق مال به غیر باشد.

در فرضی که زوج غایب مفقودالاثر دفاع مقدس میباشد و هفت سال تمام از غیبت وی میگذرد و عالی ترین مقام اجرایی بنیاد شهید نیز گواهی نموده است و زوجه وی قصد تقاضای طلاق دارد:

الف) بدون نیاز به صدور حکم موت فرضی و درج آگهی در جراید محلی و کثیرالانتشار، زوجه میتواند از دادگاه ذی صلاح تقاضای صدور حکم طلاق نماید.

ب) با صدور حکم موت فرضی موضوع مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۳ قانون مدنی و انتشار آگهی و تقاضای زوجه، دادگاه ذی صلاح اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش مینماید.

ج) زوجه میتواند به لحاظ عسر و حرج با توجه به صدور حکم موت فرضی و انتشار آگهی موضوع ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی از دادگاه ذی صلاح تقاضای صدور حکم طلاق نماید.

د) قبول دادخواست طلاق زوجه از سوی دادگاه صلاحیت دار با رعایت مواد ۱۰۲۱، ۱۰۲۰ و ۱۰۲۳ قانونی مدنی الزامی است.

مدت خیار تأخیر ثمن عبارت است از:

الف) سه روز ب) هفت روز ج) پنج روز د) ده روز

هرگاه عین مال مورد انتفاع به دیگری منتقل شود و مشتری جاهل به حق انتفاع دیگری باشد:

الف) عقد بیع غیرنافذ است.

ب) در صورت علم منتفع، حق انتفاع زایل میشود.

ج) منتقل الیه حق فسخ معامله را خواهد داشت.

د) چون انتقال با حقوق شخص ثالث تعارض دارد، لذا عقد بیع باطل است.

در صورتی که مهریه تعیین شده در عقد نکاح دائم مستحق للغیر درآید:

الف) زوجه مستحق مهرالمثل میباشد.

ب) زوجه مستحق مهرالمتعه میباشد.

ج) زوجین میتوانند تعیین مهرالمسمی را به شخص ثالث یا دادگاه تفویض نمایند.

د) زوجه مستحق مطالبه مثل یا قیمت مهریه میباشد.

برای ایجاد مسئولیت مدنی ناشی از اتلاف:

الف) تعدی شرط است. ب) تفریط شرط است.

ج) قابلیت انتساب فعل به تلف کننده شرط است. د) هر سه مورد شرط است.

در عقد جعاله عمل و اجرت عمل:

الف) باید تفصیلاً معلوم و معین باشد. ب) میتواند به کلی مجهول باشد.

ج) علم اجمالی لازم است ولی علم تفصیلی لازم نیست. د) هیچ کدام

در اجاره یک باغ به مدت یک سال مستاجر در ماه سوم مرتکب تفریط در عین مستأجره میشود در ماه چهارم با آمدن سیل ناگهانی و غیر قابل پیشگیری دیوار و درختان آسیب میبینند. خسارت ناشی از سیل بر عهده چه کسی است؟

الف) موجر ب) مستأجر ج) هر دو د) هیچ کدام

حق شفعه در کدام مال به وجود نمی آید؟

الف) مال مشاع ب) مالی که با بیع انتقال یابد.

ج) مالی که شرکاء آن دو نفر باشند. د) مال غیر قابل تقسیم

ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در عقد اجاره چیست؟

الف) تخلف از شرط فعل برای مشروط له حق فسخ ایجاد میکند.

ب) مشروط له میتواند الزام مشروط علیه را به انجام فعل بخواهد.

ج) مشروط له باید اول الزام مشروط علیه را به انجام شرط تقاضا کند و در صورت عدم امکان الزام، حق فسخ دارد.

د) مشروط له میتواند یا الزام مشروط علیه را به انجام شرط بخواهد یا بدون درخواست الزام، اجاره را فسخ کند.

کدام یک از وراث زیر همیشه به قرابت ارث میبرند؟

الف) اجداد ابی ب) اعمام ج) پسران میت د) هر سه مورد

کدام یک از معاملات زیر تجارتی محسوب میشود؟

الف) خرید اوراق قرضه از شرکت سهامی عام

ب) معاملات بین بانک های دولتی و خصوصی

ج) تحصیل یا خرید هر نوع مال غیرمنقول به قصد فروش

د) گزینه های الف و ب

درصورتی که محموله کامیون بر اثر واژگونی ناشی از ریزش کوه در جاده تلف شود، در این صورت متصدی حمل و نقل:

الف) در هر حال مسئول قیمت مال التجاره خواهد بود.

ب) در صورت اثبات مسئولیت متصدی حمل و نقل، ضامن جبران خسارت است.

ج) به لحاظ این که تلف مال التجاره ناشی از حوادث غیر مترقبه بوده، مسئولیتی ندارد.

د) اگر مباشرت در حمل و نقل داشته باشد، مسئول است.

نقل و انتقال سهام بی نام در شرکت های سهامی عام:

الف) با تنظیم سند رسمی نقل و انتقال به عمل میآید.

ب) از طریق ثبت نقل و انتقال در دفتر مخصوص انتقال سهم و شرکت به عمل میآید.

ج) با قبض و اقباض به عمل میآید.

د) با صدور گواهینامه سهام به عمل میاید.

طبق قانون صدور چک ۱۳۸۲، صادرکننده چک باید:

الف) در تاریخ صدور، معادل مبلغ آن در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد.

ب) در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد.

ج) در تاریخ صدور چک اعتبار متناسب در بانک محال علیه داشته باشد.

د) در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ آن به صورت نقد یا اعتبار در بانک محال علیه داشته باشد.

کدام یک از مشخصات شرکت های تجاری صحیح نیست؟

الف) تشکیل سازمان مستقل ب) همکاری بین دو یا چند نفر

ج) ایجاد اشاعه د) آوردن حصه

تاجر ورشکسته از چه تاریخی از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است؟

الف) از تاریخ توقف ب) از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی

ج) از تاریخ صدور حکم ورشکستگی د) هیچ کدام

هرگاه تمام یا قسمتی از مال التجاره ای که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد:

الف) در صورتی که نزد تاجر ورشکسته باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است.

ب) در صورتی که نزد خریدار باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است.

ج) از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از این که نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد.

د) در هیچ حال قابل استرداد نیست.

مطابق قانون تجارت، همین که حکم ورشکستگی تاجر صادر شد:

الف) دیون مؤجل او به دیون حال مبدل میشود.

ب) فقط مطالبات مؤجل ورشکسته حال میشود.

ج) دیون و مطالبات مؤجل او حال میشود.

د) مطالبات مؤجل او حال میشود ولی دیون مؤجل وی حال نمی شود.

اگر دارنده چک ظرف مواعد قانونی (یعنی ۱۵ و ۴۵ روز از تاریخ صدور) پرداخت وجه آن را مطالبه ننمایند:

الف) دیگر دعوی او علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود.

ب) دعوی او علیه صادرکننده مسموع نیست.

ج) دعوی او علیه صادرکننده و ظهرنویس مسموع نیست.

د) فقط میتواند علیه صادرکننده اقامه دعوی کندو علیه ضامن نمی تواند اقامه نماید.

با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه:

الف) قائم مقام تجارتی منعزل است.

ب) قائم مقام تجارتی منعزل نیست.

ج) در مورد فوت منعزل است ولی در مورد حجر منعزل نیست.

د) در مورد فوت منعزل نیست ولی در مورد حجر منعزل است.

معاملات غیر منقول نسبت به اشخاص ثالث با ثبت در کدام دفتر اعتبار و رسمیت مییابد؟

الف) املاک ب) ثبت اظهارنامه ج) ثبت انتقالات د) نماینده املاک

هیأت نظارت، مرکب از چه کسانی است؟

الف) مدیر کل ثبت استان یا قائم مقام وی و دو نفر قاضی

ب) رئیس کل دادگستری و مدیر کل ثبت و یک سر دفتر اسناد رسمی

ج) رئیس ثبت شهرستان و دو نفر قاضی

د) مدیر کل ثبت استان و قائم مقام وی و دو نفر قاضی

مرجعه تشخیص دایر یا بایر یا موات بودن قطعه زمینی که در حریم استحفاظی شهر قرار دارد، کدام است؟

الف) وزارت مسکن و شهرسازی ب) وزارت جهاد کشاورزی

ج) کمیسیون حل اختلاف د) هیأت هفت نفره زمین

حق الثبت املاک بر چه اساسی وصول میگردد؟

الف) قیمت کارشناسی ب) قیمت منطقهای

ج) قیمت عادله روز د) قیمت تمام شده

روز تحدید حدود باید حداقل با تاریخ انتشار آگهی تحدید حدود ..... فاصله داشته باشد.

الف) ۲۰ روز ب) ۳۰ روز ج) ۲ ماه د) ۱ ماه

مدّت اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی املاک کدام است؟

الف) ار تاریخ انتشار آگهی تحدید حدود ۳۰ روز

ب) از تاریخ انجام تحدید حدود ۶۰ روز

ج) از تاریخ انجام تحدید حدود ۳۰ روز

د) از تاریخ انتشار آگهی تحدید حدود ۹۰ روز

مرجعه تشخیص اسناد مالکیت معارض کدام است؟

الف) دادگاه ب) هیأت نظارت

ج) اداره کل ثبت استان د) هیأت حل اختلاف

اداره ثبت رأی به افراز یک دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه پلاک ۵/۴ صادر کرده است، مرجعع اعتراض به رأی صادره مذکور کدام است؟

الف) هیأت نظارت ب) شورای عالی ثبت

ج) دادگاه د) اداره کل ثبت استان

در اراضی شهری، تشخیص زمین موات با کدام مرجع است؟

الف) هیأت هفت نفره واگذاری زمین ب) هیأت ماده واحده

ج) وزارت مسکن و شهرسازی د) کمیسیون ماده ۵۶ قانون اراضی ملی

گواهی صحت امضاء در دفاتر اسناد رسمی مخصوص کدام اسناد است؟

الف) اسناد رسمی ب) اسناد عادی

ج) اسناد عادی و رسمی د) اسناد دعاوی غیرمالی

با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ نصاب صلاحیت شوراها در رسیدگی به ادعاهای مالی عبارت است از:

الف) ده میلیون ریال در روستا و شهر

ب) ده میلیون ریال در روستاها و بیست میلیون ریال در شهرها

ج) ده میلیون ریال در روستاها و سی میلیون ریال در شهرها

د) بیست میلیون ریال در روستاها و پنجاه میلیون ریال در شهرها

در صورتی که وکیل دادگستری در پرونده ای وکالت کند که قاضی پرونده برادر وکیل یاد شده باشد:

الف) وکالت وکیل در آن شعبه و رسیدگی قاضی مزبور بلامانع است.

ب) از موجبات رد دادرسی است و قاضی باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.

ج) وکیل حق وکالت در شعبه ای که برادرش قاضی شعبه است را ندارد و قاضی وی را به عنوان وکیل نمی پذیرد.

د) در صورت ایراد طرف مقابل، قاضی موظف است قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.

در کدام مورد وکالت غیر وکیل دادگستری پذیرفته میشود؟

الف) در امور حسبی ب) در دعاوی خانوادگی

ج) در دعاوی تجاری د) در همه دعاوی

در کدام یک از موارد زیر، میزان تمبر هزینه دادرسی تابعی از تقویم خواسته توسط خواهان در دادخواست است؟

الف) تقسیم ترکه به میزان یکصد میلیون ریال

ب) خلع ید از آپارتمان مسکونی مقوم به یکصد میلیون ریال

ج) مطالبه ۲۰ سکه بهار آزادی بابت مهریه مقوم به یکصد میلیون ریال

د) مطالبه بیست هزار دلار مقوم به یکصد میلیون ریال

نسبت به دادخواست ناقص تجدیدنظر خواهی، مدیر دفتر دادگاه بدوی اخطاریه رفع نقص با مهلت ده روز تنظیم و ارسال و ابلاغ شده لیکن رفع نقص به عمل نیامده، صدور قرار رد دادخواست ناقص مزبور به عهده کدام مرجع است؟

الف) مدیر دفتر دادگاه بدوی ب) مدیر دفتر دادگاه تجدیدنظر

ج) قاضی دادگاه بدوی د) قضات دادگاه تجدیدنظر

کدام یک از گزینه های زیر قابلیت درخواست اعاده دادرسی را دارد؟

الف) قرارهای قطعی دادگاه ها ب) احکام قطعی دادگاه ها

ج) احکام یا قرارهای قطعی دادگاه ها د) احکام یا قرارهای غیر قطعی دادگاه ها

با فوت یکی از طرفین دعوی در جریان دادرسی دادگاه:

الف) در صورت فوت خوانده دادرسی به طور موقت متوقف و به خواهان اعلام میشود تا با تعیین جانشین و درخواست ذی نفع رسیدگی ادامه مییابد.

ب) در صورت فوت خواهان دعوی غیرقابل اسماع میگردد تا وراث و جانشینان متوفی در صورت تمایل اقامه دعوی نمایند.

ج) در صورت فوت هر یک از طرفین دادرسی به طور موقت متوقف و مراتب به طرف دیگر اعلام میشود تا جانشین متوفی را تعیین و سپس به درخواست ذی نفع جریان دادرسی ادامه مییابد.

د) در صورت فوت هر یک از طرفین دعوی دادرسی مختومه و دعوی رد میگردد.

مهلت طرح دعوای جلب ثالث عبارت است از:

الف) تا قبل از جلسه اول دادرسی

ب) تا پایان جلسه اول دادرسی

ج) اظهار تا پایان جلسه اول دادرسی و طرح دادخواست ظرف سه روز

د) اظهار تا پایان جلسه اول دادرسی و طرح دادخواست ظرف یک هفته

چنانچه زارع، سنگ و خاشاک زمین زراعی خود را به داخل زمین زراعی مجاور که در تصرف شخص دیگری است بریزد، اقدام وی چه عنوانی نسبت به تصرفات ملک مجاور دارد؟

الف) تصرف عدوان ب) مزاحمت ملکی ج) ممانعت از حق د) تصرف غیر قانونی

کدام گزینه صحیح است؟ در تعریف دعاوی طاری:

الف) ضمیمه دعوی اصلی، متقابل، وارد ثالث، اعتراض ثالث

ب) ضمیمه دعوی اصلی، متقابل، وارد ثالث، تغییر دعوی

ج) ضمیمه دعوی اصلی، متقابل، وارد ثالث، جالب ثالث

د) ضمیمه دعوی اصلی، متقابل، وارد ثالث، ورود و اعتراض ثالث

دادخواست اعتراض شخص ثالث نسبت به رای قطعی دادگاه:

الف) به طرفیت محکوم علیه تقدیم میشود.

ب) به طرفیت محکوم له تقدیم میشود.

ج) به طرفیت محکوم علیه و محکوم له تقدیم میشود.

د) به نظر و تشخیص شخص ثالث است که علیه طرفین با هر یک از آنان تقدیم شود.

مهلت تجدیدنظر خواهی آراء قابل تجدیدنظر برای محکوم علیه مقیم ایران ۲۰ روز است. بنابراین چنانچه حکم بدوی در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۸۹ ابلاغ شده است آخرین روزی که امکان تجدیدنظر خواهی وجود دارد عبارت است از:

الف) ۱۹/۳/۸۹ ب) ۲۰/۳/۸۹ ج) ۲۱/۳/۸۹ د) ۲۲/۳/۸۹

کدام مورد از آرای زیر قابل تجدیدنظر است؟

الف) رای دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر از رای شورای حل اختلاف با خواسته کمتر از سه میلیون ریال

ب) قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی به شایستگی مراجع حل اختلاف کارگری به خواسته ده میلیون ریال حقوق کارگری

ج) قرار رد دعوای صادره از دادگاه عمومی حقوقی در دعوی به خواسته تخلیه ملک تجاری

د) قرار قبول دادخواست واخواهی خارج از مهلت با پذیرش عذر موجه در دعوای نسب

در صدور قرار تامین خواسته علیه خوانده، چنانچه صدور قرار منوط به سپردن خسارت احتمالی باشد:

الف) خسارت احتمالی الزاماً وجه نقد است.

ب) خسارت احتمالی به حکم قانون میتواند اعم از وجه نقد یا غیر آن باشد.

ج) خسارت احتمالی به تشخیص دادگاه میتواند اعم از وجه نقد یا غیر آن باشد.

د) میزان خسارت احتمالی از ناحیه دادگاه تعیین میشود و انتخاب نوع آن اعم از نقدی، ملکی یا سایر اموال به عهده خواهان است.

مرجع صالح در صدور دستور موقت:

الف) صرفاً دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

ب) دادگاهی است که موضوع دستور موقت در آن محل قرار دارد.

ج) دادگاهی است که محل اقامت خوانده در آن محل قرار دارد.

د) به دلیل فوریت موضوع دادگاهی که خواهان در آن حوزه نموده است دستور موقت صادر، سپس پرونده را به مرجع صالح با قرار عدم صلاحیت ارسال مینماید.

رای دادگاه بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته چنانچه خواسته آن بیش از مبلغ ....... ریال باشد، قابل فرجام است.

الف) ده میلیون ب) بیست میلیون ج) سی میلیون د) پنجاه میلیون

کدام مورد از اسباب اعاده دادرسی در امر مدنی نیست؟

الف) موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده است.

ب) ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود

ج) بکار گیری حیله و تقلب طرف موثر در حکم دادگاه

د) صدور حکم به استناد مدارکی که پس از آن جعلی بودن مدارک ثابت شود.

کدام مورد حتی با تراضی طرفین نمی توانند از طرف دادگاه به داوری انتخاب شوند؟

الف) قضات ب) کارمندان اداری شاغل در محاکم

ج) کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال باشد. د) موارد مندرج در بندهای ۱و۲

در کدام مورد، مستثنیات دین اعمال نمی شود؟

الف) احکام حقوقی دادگاه ها مبنی بر استرداد عین مال

ب) احکام جزایی دادگاه ها مبنی بر استرداد مال

ج) اموال محکوم علیه متوفی

د) همه موارد

در صورتی که خوانده دعوی مجهول المکان باشد و ابلاغ از طریق آگهی صورت پذیرد، تاریخ روز انتشار آگهی تا روز جلسه دادرسی نباید کمتر از:

الف) ده روز باشد. ب) بیست روز باشد. ج) سی روز باشد. د) یک هفته باشد.

بعد از صدور قرار اناطه طی چه مدتی باید دادخواست حقوقی به دادگاه صالح تقدیم نمود؟

الف) ‍ظرف سه ماه پس از صدور قرار ب) ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار

ج) ظرف سه ماه پس از قطعیت قرار د) ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار

جرم غیبت از خدمت وظیفه عمومی در صلاحیت رسیدگی کدام مرجع قضایی است؟

الف) دادگاه نظامی یک ب) دادگاه نظامی دو ج) دادگاه انقلاب د) دادگاه عمومی

دادگاه های کیفری استان در کدام یک از موارد زیر میتوان قرار منع تعقیب صادر نمود؟

الف) فوت متهم ب) گذشت شاکی خصوصی در جرائم قابل گذشت

ج) جرم نبودن عمل ارتکابی د) در هر سه مورد

دادگاه های کیفری استان در کدام یک از مجازات های زیر با سه نفر قاضی تشکیل میشود؟

الف) صلب ب) قصاص عضو ج) حبس ابد د) قصاص نفس

کدام یک از موارد ذیل موجب قرار موقوفی تعقیب نیست؟

الف) نسخ مجازات قانونی ب) فوت متهم یا محکوم علیه

ج) عفو عمومی د) مرور زمان در جرائم تعزیری

تحقیقات مقدماتی با توجه به ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) عبارت است از:

الف) مجموعه اقدامات ضابطین از بدو پیگرد تا تسلیم به مرجع قضایی

ب) مجموعه اقدامات ضابطین و دادسرا از بدو پیگرد تا ارسال پرونده به دادگاه

ج) مجموعه اقدامات ضابطین و دادسرا و تحقیقاتی که دادگاه قبل از دادرسی انجام میدهد.

د) گزینه های ۱و۲

در کدام یک از موارد ذیل جلب بدوی جائز است؟

الف) در جرائیم که مجازات آن قصاص یا اعدام است.

ب) در مورد متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معلوم نیست.

ج) در جرائمی که مجازات آن قطع عضو نیست.

د) گزینه های ۱و۳

اصل علنی بودن دادرسی مربوط به کدام یک از نظام های دادرسی است؟

الف) نظام تفتیشی ب) نظام اتهامی ج) نظام های مختلط د) گزینه های ۲و۳

رسیدگی به جرم قتل عمدی توسط طفل در کدام مرجع رسیدگی میشود؟

الف) دادگاه اطفال صالح به رسیدگی است به دلیل نص قانونی

ب) دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی است به دلیل رای وحدت رویه

ج) دادگاه اطفال صالح به رسیدگی است به دلیل رسیدگی تخصصی در دادگاه اطفال

د) دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی است به دلیل نص قانونی و رسیدگی تخصصی

کدام گزینه در مورد جلب شاهد صحیح است؟

الف) جلب شاهد صحیح است.

ب) جلب شاهد تنها در جرائم امنیتی و پس از احضار جائز است.

ج) جلب شاهد پس از احضار دوم در صورت عدم حضور بدون عذر موجه به دستور مقام قضایی انجام میشود.

د) گزینه الف و ب

منظور از علنی بودن محاکمه عبارت است از:

الف) انجام محاکمه با حضور رسانه ها و مطبوعات بدون اجازه انتشار

ب) انجام محاکمه بدون ایجاد مانع برای حضور افراد در دادگاه با اجازه انتشار

ج) انجام محاکمه بدون ایجاد مانع برای حضور افراد و بدون ایجاد مانع برای انتشار قبل از قطعی شدن حکم

د) انجام محاکمه بدون ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسه و بدون اجازه انتشار قبل از قطعی شدن حکم

در خصوص شرائط اعضاء هیات منصفه کدام گزینه صحیح است؟

الف) التزام عملی به قانون اساسی- حداقل سی سال سن

ب) التزام عملی به ولایت فقیه- حداقل چهار سال سن

ج) التزام عملی به قانون اساسی- حداقل سی و پنج سال سن

د) التزام عملی به ولایت فقیه- حداقل سی و پنج سال سن

مدت مرور زمان در جرمی که مجازات قانونی آن جزای نقدی تا یک میلیون ریال باشد، چقدر است؟

الف) پنج سال ب) ده سال ج) سه سال د) یک سال

کدام گزینه صحیح است؟

الف) صلاحیت شخصی مخصوص مراجع قضایی کیفری است.

ب) صلاحیت شخصی استثنایی بر قواعد کلی صلاحیت است.

ج) صلاحیت شخصی با توجه به صلاحیت خاص قاضی رسیدگی کننده تعیین میشود.

د) صلاحیت شخصی با توجه به خصوصیات متهم مانند وضعیت سنی، شغلی و موقعیت اجتماعی وی تعیین میشود.

کدام گزینه در مورد رسیدگی به جرایم افراد روحانی شاغل در نیروهای مسلح صحیح است؟

الف) کلیه جرایم آنان اعم از عمومی و نظامی در صلاحیت دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت میباشد.

ب) جرایم عمومی آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی میشود.

ج) با توجه به اطلاق کلمه «نظامی» در ماده یک قانون مجازات ج.ن.م جرایم مربوط به وظایف نظامی آنان در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی میشود.

د) گزینه های ۲ و صحیح است.

قرار تامین در جرم صدور چک بلامحل، کدام یک از موارد زیر است؟

الف) هر یک از قرارهای مذکور در ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک به تشخیص قاضی

ب) بازداشت موقت

ج) وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی

د) کفالت یا وثیقه

کدام یک از موارد زیر از جهات احاله است؟

الف) بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب) متهم در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد.

ج) بیشتر شکات در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

د) ۱و۲ صحیح است.

کدام گزینه صحیح است؟

الف) در صورتی که دادگاه نظامی ۱ به جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی ۱ و ۲ توأماً رسیدگی کند مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور خواهد بود.

ب) در صورتی که دادگاه نظامی ۱ به جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی ۱و۲ توأماً رسیدگی کند حسب مورد مرجع تجدیدنظر شعبه هم عرض نظامی ۱ و دیوان عالی کشور خواهد بود.

ج) در صورتی که دادگاه نظامی ۱ به قائم مقام دادگاه نظامی ۲ به جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی ۲ رسیدگی کند مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور خواهد بود.

د) گزینه های الف و ج صحیح است.

رسیدگی به جرم هواپیما ربایی از لحاظ محلی در صلاحیت کدام دادگاه میباشد؟

الف) دادگاه تهران ب) دادگاه محل وقوع جرم

ج) دادگاه محل دستگیری متهم د) گزینه های ۲و۳ صحیح است.

تحقیقات مقدماتی کدام یک از جرایم به عهده بازپرس میباشد؟

الف) جرایم مستوجب قصاص و حدود

ب) جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

ج) کلیه جرایم

د) جرایم مطبوعاتی و سیاسی

دوراه «مجرم مداری» با تکیه بر دستاوردهای کدام مکتب کیفری محقق شده است؟

الف) مکتب تحققی ب) مکتب کلاسیک

ج) مکتب نئوکلاسیک د) مکتب دفاع اجتماعی نوین

در حقوق کیفری ایران اکراه تنها در کدام جرم مورد پذیرش قرار نگرفته است؟

الف) جرایم علیه امنیت ب) جرایم علیه آسایش عمومی

ج) سوء قصد به مقامات د) قتل

شرط اساسی قابلیت تعقیب مرتکب معنوی جرم چیست؟

الف) پیش بینی قانون گذار

ب) قابلیت استناد به وی

ج) وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به مرتکب معنوی جرم

د) وقوع جرم

در جرایم غیرعمدی:

الف) قواعد شرکت و معاونت، هر دو قابل اعمال است.

ب) شرکت و معاونت در جرم هر دو منتفی است.

ج) شرکت وجود دارد ولی معاونت منتفی است.

د) معاونت ممکن ولی شرکت به لحاظ عدم امکان تحقق وحدت قصد، قابل اعمال نیست.

آزادی مشروط محکومین منوط است به:

الف) پیشنهاد دادیار ناظر زندان و تصویب دادستان

ب) پیشنهاد دادستان و صدور حکم دادگاه

ج) پیشنهاد سازمان زندان ها و تصویب دادستان یا دادیار ناظر زندان

د) پیشنهاد سازمان زندان ها با تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان و حکم دادگاه

لغو قرار تعلیق چگونه است؟

الف) با تقاضای دادستان و بررسی و احراز وجود سابقه توسط دادگاه

ب) با بررسی و احراز وجود سابقه و سپس تقاضای دادستان توسط دادگاه

ج) با تقاضای محکوم له و تایید دادستان توسط دادگاه

د) با تقاضای محکوم له و احراز سابقه توسط دادستان

کدام گزینه درست است؟

الف) مجازات تتمیمی فقط برای جرایم عمدی قابل اعمال است.

ب) مجازات تتمیمی غیر از مجازات تکمیلی است.

ج) مجازات تکمیلی و تتمیمی همان اقدامات تأمینی و تربیتی است.

د) الف و ج صحیح است.

ایام بازداشت قبل از صدور حکم در مورد محکومان:

الف) فقط از مجازات حبس و جزای نقدی کسر میشود.

ب) فقط از مجازات حبس کسر میشود.

ج) مجازات شلاق نیز قابل کسر میباشد.

د) از کلیه مجازات ها کسر میشود.

کدام یک از جرایم ذیل نیازی به سوء نیت خاص ندارد.

الف) افتراء ب) ارتشاء ج) قتل عمد د) جعل

تبانی چه نوع جرمی است؟

الف) مستمر ب) به عادت ج) مرکب د) آنی

عاقله با چه بستگانی اطلاق میشود؟

الف) بستگان مادری ب) مطلق بستگان از هر درجه

ج) بستگان مذکور نسبی پدری د) بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری

اطلاع ندادن کدام یک از جرائم ارتکابی ذیل در سازمان متبوع، توسط مدیران به مراجع صالح قضایی جرم نیست؟

الف) ارتشاء و اختلاس ب) تصرف غیر قانونی

ج) قصور و اهمال در انجام وظیفه د) کلاهبرداری

کدام یک از موارد ذیل از مصادیق تصرف عدوانی نیست؟

الف) تصرف در اموال دولتی ب) تخریب محیط زیست

ج) تصرف در اراضی وقفی د) تصرف در منابع طبیعی

در جرم اختلاس هرگاه مرتکب تمام وجه یا مال را قبل از صدور کیفرخواست مسترد نماید، دادگاه چه حکمی صادر میکند؟

الف) مرتکب از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف میشود، حبس و انفصال درباره او اجراء میشود.

ب) مرتکب از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف میشود و حبس او معلق میشود و انفصال درباره او اجراء میگردد.

ج) مرتکب از جزای نقدی و حبس معاف میشود اما انفصال درباره او اجراء میشود.

د) دادگاه میتواند او را از حبس، جزای نقدی و محکومیت انفصال معاف کند.

شرط تحقق سقط جنین مجاز و عدم مسئولیت کیفری مرتکبین کدام مورد ذیل است:

الف) قبل از ولوج روح در جنین، تشخیص سه پزشک متخصص مبنی بر ناقص الخلقه بودن جنین، تاییدیه پزشکی قانونی، رضایت مادر

ب) تائیدیه پزشکی قانونی، رضایت پدر و مادر طفل، تاییدیه سه پزشک مبنی بر ناقص الخلقه بودن جنین

ج) تشخیص و تائید سه پزشک متخصص مبنی بر ناقص الخلقه بودن جنین، رضایت پدر

د) قبل از ولوج روح در جنین، تائید پزشکی قانونی مبنی بر ناقص الخلقه بودن جنین، رضایت پدر و مادر

مجازات ربا شامل کدام یک از افراد ذیل میشود؟

الف) ربای ایرانی از خارجی ب) ربای پدر از فرزند

ج) ربای مسلمان از کافر د) ربای فردی که مضطر است.

شهادت دروغ باکدام یک از شرایط ذیل جرم محسوب میشود؟

الف) در دادگاه نزد مقامات رسمی

ب) در دادسرا و دادگاه و نزد قضات

ج) در هر صورت و نزد مقامات رسمی دولتی و قضایی

د) اصولاً شهادت دروغ جرم محسوب نمی شود مگر منجر به محکومیت بی گناهی میشود.

در چه مواردی مجازات آدم ربایی حداکثر مجازات قانونی است؟

الف) ربودن با تهدید و اکراه باشد. ب) سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد.

ج) به مجنی علیه آسیب جسمی وارد نشود. د) ۱و۲ صحیح است.

شخصی به بانک مراجعه نموده و با گواهینامه رانندگی مجعول نسبت به وصول یک فقره چک اقدام مینماید، عنوان جرم ارتکابی:

الف) استفاده از سند مجعول نیست زیرا آن را به مامورین ذی ربط قانونی ارائه نکرده است.

ب) استفاده از سند مجعول میباشد.

ج) اصولاً جرمی تحقق پیدا نکرده است.

د) جعل و استفاده از سند مجعول است.

حق مطالبه حد قذف:

الف) به همه وارث به جز زن و شوهر منتقل میشود. ب)