با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
قوانین ومقررات معاملات دولتی

قوانین ومقررات معاملات دولتی


مدرس دوره:

جناب آقای دکتر نادر همایونی (عضو حقوقي كميته‌هاي تهيه و تدوين پيش نويس آيين نامه‌هاي قانون


برگزاري مناقصات، دارای ده سال سابقه‌ی تدريس قانون برگزاري مناقصات، مسؤول امور حقوقي دفتر امور


مشاوران و پيمانكاران (دفتر نظام فني اجرايي)، مدير امور حقوقي و قرارداد)🔵 سرفصل های کلی کارگاه:


Ø  چارچوب  فرايند معاملات  در حقوق عمومي

Øمزايده و مناصه

Øآيين نامه معاملات دولتي

Ø  موارد نسخ آيين نامه معاملات دولتي

Øماده ٧٩قانون محاسبات عمومي

Øتضمين در معاملات دولتي

Øچارچوب كلي آيين نامه تضمين در معاملات دولتي

Øبرگزاري مناقصه

oطبقه بندي معاملات و چالش‌هاي آن

oکميسيون مناقصه

oانواع مناقصه

o  فراخوان

o  ارزيابي کيفي

Øارزيابي فني بازرگاني

o  مواعد

oاسناد مناقصه (الزامات و اختيارات)

oلاک و مهر پاکت‌ها

oجلسات بازگشايي

oتجديد و لغو مناقصه

oرسيدگي به شکايات

oترک تشريفات

oعدم الزام به برگزاري مناقصه

oانعقاد قرارداد

Øارزيابي کيفي مناقصه گران

oفرايند ارزيابي

oمسؤوليت‌ها

oمعيارها و امتيازها

oتجربه، حسن سابقه، توان مالي و تجهيزاتي و...

oظرفيت پيمانکاران

oاستثنائات ارزيابي کيفي

oمستندسازي

oترک تشريفات

oترجيح مناقصه گران

Øتهيه فهرست مناقصه محدود

oمقررات حاکم

oفهرست سازمان مديريت

oفهرست دستگاه مرکزي

o  فهرست سازمان‌هاي حرفه اي

oروش تهيه‌ی فهرست دستگاه مرکزي

oفراخوان

oممنوعيت‌هاي قانوني

oارزيابي

oامتيازدهي

oاخذ مجوز

oروش دعوت

Øنحوه‌ی رسيدگي به شکايات مناقصه

oمقررات حاکم

oقانون اساسنامه‌ی هيأت رسيدگي به شکايات

oموارد شمول

o  هيأت‌هاي رسيدگي استاني

Øهيات رسيدگي مرکزي

oموارد استثنا

oفرايند رسيدگي

oآرای هيأت

oلغو تجديد مناقصه

oتعليق و فسخ قرارداد

oتأدیه خسارت

 

مخاطب دوره:

üکارآموزان وکالت و وکلا

üمشاوران و کارشناسان حقوقی

üمدیران و کارشناسان اداری، مالی و حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌ها

üدانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق

مدت دوره:

16 ساعت در 2 جلسه


زمان دوره:

پنجشنبه 98/05/24 ساعت 17 - 9

جمعه 98/05/25 ساعت 18:30 10:30

شهریه:

3.900.000ریال

 

شرایط تخفیف:

vدر صورت ثبت نام قطعی تا تاریخ 98/05/15شهریه دوره 3.120.000 ریال خواهد بود.

________________________________________________

⚫️ جهت ثبت نام با شرایط تخفیف با شماره زیر تماس بگیرید:

02166414848 داخلی 142

⚫️ همراه با ارائه گواهینامه رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

⚫️جهت صدور گواهینامه به همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3 و اصل کارت ملی در روز تشکیل کارگاه الزامی است.

 
برچسب ها: قوانین ومقررات معاملات دولتی