با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
امور نمایندگی

فلسفه ی « بودن » مان در حلقه ی آموزش دهندگان، همانا یاوری کردن فرهیختگان بوده است که سودای گام زدن در راه « داد » گری و « داد » ستانی داشته و دارند... و اندیشه کردن به یافت شیوه های گونه گون و « نو » برای افزایش دانش حقوقی ایشان، دغدغه ی هر لحظه مان بوده و هست و خواهد بود.
هم از این روی، کوتاه زمانی پس از اعلام حضور در جمع موسسات آموزش عالی آزاد حقوقی و با هدف گسترش خدمات آموزشی خود به فرزانگانی دور از پایتخت و در چهارسوی این کهن دیار با فر و جاه، مشتاق بیشتر دانستن برای دستیابی به جبهه ی وکالت یا قضاوت یا پیمودن رده های بالای آموزشی در زمینه ی حقوق هستند. از سال 90 اندیشه ایجاد نمایندگی های موسسه در سراسر کشور اجرایی شد و تا این زمان همچنان تداوم دارد.
اینک وجود 130 نمایندگی چتردانش ، گواهی است بر سترگی اندیشه هایمان برای بسط دادن خدمات آموزشی در گستره ی ایران زمین .
تلاشی که همچنان ادامه دارد . باشد که دانای جهان یاور و مدد کارمان باد تا همیشه... چون گذشته ....
برچسب ها: امور نمایندگی