با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
رأی شماره :733- 15/7/1393

رأی شماره :733- 15/7/1393
به موجب ماده 365 قانون مدنی ، بیع فاسد اثری در تملک ندارد،یعنی بیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع ومشتری باقی می ماند و حسب مواد 390و391 قانون مرقوم ،اگر بعداز قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است وباید ثمن را مسترد دارد ودر صورت جهل مشتری به وجود فساد،از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآیدوچون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن واتبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است. بنابراین داد نامه شماره 360مورخ 31/3/89شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظراستان آذربایجان غربی درحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح وقانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده 270قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب 1378در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .برچسب ها: آرای وحدت رویه