با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر از اردوی 14 روزه جمع بندی،نکته گویی و آموزش تست زنی ویژه آمادگی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه


اولین جلسه از کلاس حقوق ثبت اردوی 14 روزه جمع بندی،نکته گویی و آموزش تست زنی ویژه آمادگی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه از سـاعت 10 صبح امـروز، سه شنبه 26 آذر ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 20 ساعت است که توسط دکتر کریمی منفرد تدریس میشود.
اولین جلسه از کلاس متون فقه (تحریرالوسیله) اردوی 14 روزه جمع بندی،نکته گویی و آموزش تست زنی ویژه آمادگی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه از سـاعت 10 صبح امـروز، یکشنبه 24 آذر ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 20 ساعت است که توسط استاد بنی صدر تدریس میشود.

اولین جلسه از کلاس آیین دادرسی کیفری اردوی 14 روزه جمع بندی،نکته گویی و آموزش تست زنی ویژه آمادگی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه از سـاعت 10 صبح امـروز، جمعه 22 آذر ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 20 ساعت است که توسط دکتر غلامی تدریس میشود.«حقوق تجارت »

اولین جلسه از کلاس حقوق تجارت اردوی 14 روزه جمع بندی،نکته گویی و آموزش تست زنی ویژه آمادگی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه از سـاعت 10 امـروز، چهارشنبه 20 آذر ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 20 ساعت است که توسط دکتر ارشدی تدریس میشود.


«حقوق جزا »

اولین جلسه از کلاس حقوق جزا اردوی 14 روزه جمع بندی،نکته گویی و آموزش تست زنی ویژه آمادگی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه از سـاعت 14 امـروز، سه شنبه 19 آذر ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 18 ساعت است که توسط دکتر زارع تدریس میشود.


«حقوق مدنی »

اولین جلسه از کلاس حقوق مدنی اردوی 14 روزه جمع بندی،نکته گویی و آموزش تست زنی ویژه آمادگی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه از سـاعت 10 صبح امـروز، یکشنبه 17 آذر ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 20 ساعت است که توسط دکتر ترکمن تدریس میشود.


«آیین دادرسی مدنی »

اولین جلسه از کلاس آیین دادرسی مدنی اردوی 14 روزه جمع بندی،نکته گویی و آموزش تست زنی ویژه آمادگی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه از سـاعت 9صبح امـروز، جمعه 15 آذر ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 20 ساعت است که توسط دکتر ترکمن تدریس میشود.

برچسب ها: تصاویر از اردوی 14 روزه جمع بندی , نکته گویی و آموزش تست زنی ویژه آمادگی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه