با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویری از دوره اول آمادگی وکالت 99


تذکر؛شروع کلاس حقوق تجارت آقای دکتر قربانی متعاقبا اعلام می گردد
اولین جلسه از کلاس اصول فقه دوره اول آمادگی وکالت 99 از سـاعت 14 امـروز، چهارشنبه 20 آذر ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 50 ساعت است که توسط استاد بنی صدر تدریس می شود.

«آیین دادرسی کیفری »

اولین جلسه از کلاس آیین دادرسی کیفری دوره اول آمادگی وکالت 99 از سـاعت 9 صبح امـروز، چهارشنبه 20 آذر ماه آغاز و تا ساعت 13 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 70 ساعت است که توسط دکتر کامفر تدریس می شود.


«آیین دادرسی مدنی »

اولین جلسه از کلاس آیین دادرسی مدنی دوره اول آمادگی وکالت 99 از سـاعت 15 امـروز، سه شنبه 19 آذر ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 75 ساعت است که توسط دکتر عمروانی تدریس می شود.


«حقوق جزا »

اولین جلسه از کلاس حقوق جزا دوره اول آمادگی وکالت 99 از سـاعت 8 صبح امـروز، سه شنبه 19 آذر ماه آغاز و تا ساعت 14 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 130 ساعت است که توسط دکتر زارع تدریس می شود.


«حقوق مدنی »

اولین جلسه از کلاس حقوق مدنی دوره اول آمادگی وکالت 99 از سـاعت 12 ظهر امـروز، دوشنبه 18 آذر ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 200 ساعت است که توسط استاد شعبانی تدریس میشود.

برچسب ها: تصاویری از دوره اول آمادگی وکالت 99