با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویری از دوره 1 آموزش تست زنی وکالت 98

«حقوق تجارت»


کلاس حقوق تجارت دوره 1 آموزش تست زنی وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، شنبه 4 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط استاد ارشدی تدریس می شود


«حقوق مدنی»


کلاس حقوق مدنی دوره 1 آموزش تست زنی وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، پنجشنبه 2 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 20 ساعت است که توسط استاد شعبانی تدریس می شود
«اصول فقه»


کلاس اصول فقه دوره 1 آموزش تست زنی وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، چهار شنبه 1 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر حسین پور تدریس می شود


 
«آیین دادرسی کیفری»


کلاس آیین دادرسی کیفری دوره 1 آموزش تست زنی وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، سه شنبه 30 مهر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر کامفر تدریس می شود


 «آیین دادرسی مدنی»


کلاس آیین دادرسی مدنی دوره 1 آموزش تست زنی وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، دوشنبه 29 مهر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر عمروانی تدریس می شود

«حقوق جزا»


کلاس حقوق جزا دوره 1 آموزش تست زنی وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، یکشنبه ۵ آبان  ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر زارع تدریس می شود

برچسب ها: تصاویری از دوره 1 آموزش تست زنی وکالت 98