با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویری از برگزاری کلاس نکته و تست دوره دوم آمادگی وکالت 98


«آیین دادرسی مدنی»


کلاس آیین دادرسی مدنی (مختص داوطلبین شرکت کننده در دوره اول آمادگی آزمون وکالت 98) از سـاعت 10 امـروز، چهارشنبه 1 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر عمروانی تدریس می شود


«حقوق مدنی»


کلاس نکته و تست حقوق مدنی (مختص داوطلبین شرکت کننده در دوره اول آمادگی آزمون وکالت 98) از سـاعت 10 امـروز، شنبه 20 مهر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط استاد شعبانی تدریس می شود


«اصول فقه»


کلاس نکته و تست اصول فقه (مختص داوطلبین شرکت کننده در دوره اول آمادگی آزمون وکالت 98) از سـاعت 10 امـروز، چهارشنبه 17 مهر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط استاد سمیع پور تدریس می شود


«آیین دادرسی کیفری»


کلاس نکته و تست آیین دادرسی کیفری (مختص داوطلبین شرکت کننده در دوره اول آمادگی آزمون وکالت 98) از سـاعت 10 امـروز، شنبه 13 مهر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر کامفر تدریس می شود


برچسب ها: تصاویری از برگزاری کلاس نکته و تست دوره دوم آمادگی وکالت 98