با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویری از اردوی دوم 22 روزه وکالت 98

«حقوق جزا»


اوليـن جلسه کلاس حقوق جزا اردوی دوم 22 روزه وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، شنبه 23 شهریور ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 40 ساعت است که توسط دکتر غلامی تدریس می شود
«اصول فقه»


اوليـن جلسه کلاس اصول فقه اردوی دوم 22 روزه وکالت 98 از سـاعت 10:30 امـروز، چهارشنبه 20 شهریور ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 30 ساعت است که توسط دکتر تحسین پور شرفشاد تدریس می شود

«حقوق مدنی»


اوليـن جلسه کلاس حقوق مدنی اردوی دوم 22 روزه وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، سه شنبه 12 شهریور ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 50 ساعت است که توسط دکتر ترکمن تدریس می شود

«حقوق تجارت»


اوليـن جلسه کلاس حقوق تجارت اردوی دوم 22 روزه وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، سه شنبه 5 مرداد ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 40 ساعت است که توسطدکتر کمیجانی تدریس می شود

«آیین دادرسی کیفری»


اوليـن جلسه کلاس آیین دادرسی کیفری اردوی دوم 22 روزه وکالت 98 از سـاعت 14 امـروز، شنبه 9 شهریور ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 30 ساعت است که توسط دکتر فرهی تدریس می شود
برچسب ها: تصاویری از اردوی دوم 22 روزه وکالت 98