با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
ظرفیت کانون مرکز با افزایش ۳۰۰ نفری نسبت به سال گذشته، ۱۵۰۰ نفر تعیین شدظرفیت کانون مرکز با افزایش ۳۰۰ نفری نسبت به سال گذشته، ۱۵۰۰ نفر تعیین شدبرچسب ها: آزمون وکالت