با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری کلاس دوره چهارم آمادگی آزمون وکالت 98

«حقوق تجارت»


اوليـن جلسه کلاس حقوق تجارت دوره چهـارم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 14 امـروز، چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه آغاز و تا ساعت 20 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 60 ساعت است که توسط دکتر قربانی تدریس می شود


«آیین دادرسی کیفری»


اوليـن جلسه کلاس آیین دادرسی کیفری دوره چهـارم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 8:30 امـروز، چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه آغاز و تا ساعت 13:30 امروز ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 50ساعت است که توسط دکتر مهابادی تدریس می شود

«حقوق جزا»

اوليـن جلسه کلاس حقوق جزا دوره چهـارم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 14 امـروز، یکشنبه 15 اردیبهشت ماه آغاز و تا ساعت 20 امروز ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 60ساعت است که توسط دکتر زارع تدریس می شود.


«اصول فقه»


اوليـن جلسه کلاس اصول فقه دوره چهـارم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 14:30 امـروز، سه شنبه 10 اردیبهشت ماه آغاز و تا ساعت 19 امروز ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 45 ساعت است که توسط استاد بنی صدر تدریس می شود.


«آیین دادرسی مدنی»


اوليـن جلسه کلاس آیین دادرسی مدنی دوره چهـارم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 9 امـروز، سه شنبه 10 اردیبهشت ماه آغاز و تا ساعت 14 امروز ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 50 ساعت است که توسط دکتر عمروانی تدریس می شود.


«حقوق مدنی»


اوليـن جلسه کلاس حقوق مدنـی دوره چهـارم آمادگـی آزمـون وکالـت 98 از سـاعت 14 امـروز، دوشنبه 9 اردیبهشت ماه آغاز و تا ساعت 20 امروز ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 80 ساعت است که توسط دکتر بیات تدریس می شود.

برچسب ها: دوره سوم آمادگی آزمون وکالت 98